Důležité informace o návrhu, montáži, zapojení a provozních podmínkách

O návrhu klimatizačního zařízení již pojednává kapitola č. 5, ale stále platí, že návrh typu, velikosti a umístění klimatizačního zařízení by měla provést vždy kvalifikovaná osoba.

Základní zásady:

Montáž jednotky musí provést odborná a proškolená firma!
Velikost zařízení volíme vždy podle stanovené tepelné zátěže.

Pro umístění vnitřní jednotky platí tyto zásady:

 • Jednotku instalujte v místě, které poskytuje dostatek prostoru kolem jednotky.
 • Jednotka má být umístěna tak, aby nebyly žádné překážky na vstupu a výstupu vzduchu.
 • Jednotku instalujte v místě, které je schopné unést její tíhu.
 • Umístění jednotky musí umožňovat vyjmutí filtru směrem dolů.
 • Jednotka musí být nainstalována v místě, které není vystaveno přímému slunečnímu záření (jinak vznikají problémy s přenosem signálu z dálkového ovladače!).
 • Doporučujeme jednotku nainstalovat doprostřed místnosti (stěny).

Umístění vnitřní jednotky

Umístění vnitřní jednotky

Pro umístění venkovní jednotky platí tyto zásady:

 • Jednotku instalujte v místě, které poskytuje dostatek prostoru kolem jednotky.
 • Jednotku instalujte v místě, které není vystaveno silnému větru.
 • V místě, které je suché a kde je zajištěna dostatečná výměna vzduchu.
 • Jednotku instalujte v místě, které je schopné unést její tíhu a které umožňuje její vodorovné umístění. Současně by její umístění nemělo zvyšovat hladinu hluku nebo zesilovat případné vibrace (chvění).
 • Umístění jednotky by mělo být zvoleno tak, aby provozní hluk nebo odváděný vzduch z kondenzátoru neobtěžoval sousední uživatele projektu.
 • Pro umístění venkovní jednotky nejsou vhodné prostory, kde hrozí nebezpečí úniku hořlavých plynů.

Umístění venkovní jednotky

Umístění venkovní jednotky


Maximální převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou může činit až:
- 5 m pro chladící výkony 2,0 až 3,6 kW,
- 10 m pro chladící výkony 5,3 až 9,0 kW.

Maximální povolená délka potrubím mezi vnitřní a venkovní jednotkou může činit až:
- 10 m pro chladící výkony 2,0 až 3,6 kW,
- 15 m pro chladící výkony 5,3 až 9,0 kW.

 • Nástěnné klimatizační jednotky MIDEA jsou napájeny 230 V a každá jednotky musí mít samostatně jištěný elektrický přívod.
 • Při chlazení dochází k odvlhčení vzduchu a na chladiči se sráží voda, která se musí odvést.
 • V režimu chlazení dochází ke vzniku kondenzátu ve vnitřní jednotce, který se musí odvést do odpadu buď samospádem nebo nuceně pomocí čerpadla kondenzátu.
 • V režimu tepelného čerpadla dochází ke srážení vody na výměníku venkovní jednotky a je nutné opět zajistit odvod kondenzátu.

Provozní podmínky klimatizačního systému

POZOR!

Relativní vlhkost musí být nižší jak 80%. Nebezpečí kondenzace vodních par na povrchu vnitřní jednotky!!!

 • venkovní teplota : -5 až 27 °C
 • teplota v místnosti : 0 až 30 °C
 • venkovní teplota : 16 až 43 °C
 • teplota v místnosti : 17 až 30 °C

Je-li klimatizační systém provozován mimo výše uvedené provozní rozsahy, může dojít k aktivaci některé z ochran nebo k poškození klimatizačního zařízení !!!


Žádost o nabídku